Ramowy rozkład dnia

Grupa 3-4 latki nauczyciel Jadwiga Gryzio,nauczyciel Alicja Matwiej

6.30-8.00-schodzenie się dzieci ,zabawy dowolne w kącikach zainteresowań i tematycznych,zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne,konstrukcyjne,techniczne,badawcze,działania twórcze) logopedyczne,praca wyrównawcza,przygotowanie pomocy do zajęć dydaktycznych.

Zabawy i ćwiczenia poranne.

8.00-8.15-zabiegi higieniczne ,czynnośći samoobsługowe,przygotowanie do śniadania.

8.15-8.45– śniadanie

8.45-9.00-Czynności higieniczne (mycie zębów) i samoobsługowe 

9.00-9.30-zajęcia wychowawczo-dydaktyczne,zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu          o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego.

9.30-10.00-zabawy dowolne weług zainteresowań dzieci w sali ,tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci -obserwacja dzieci.

10.00-11.00-spacery i zabawy na świeżym powietrzu ,obserwacje przyrodnicze,prace gospodarczo-porządkowe i ogrodnicze.

11.00-11.30-drugie śniadanie(zupa)

11.30-13.00-odpoczynek-wyciszenie,relaksacja,słuchanie bajek,opowiadań-wprowadznie do cykilcznego czytania.

13.00-13.30-zabiegi higieniczne ,czynności samoobsługowe,przygotowanie do obiadu.

13.30-14.00-obiad

14.00-16.30-gry i zabawy dydaktyczne ,naukowe,rekreacyjne,zabawy dowolne,praca wyrównawcza i indywidualna,zabawy dowolne,gry stolikowe,zabawy na świeżym powietrzu ,podsumowanie dnia,kontakty indywidualne z rodzicami ,rozchodzenie się dzieci do domów.

Opracowała:Alicja Matwiej

Grupa 5 latki nauczyciel Teresa Zyśk,nauczyciel Natalia Burchacka

7.30-8.00 Schodzenie się dzieci,zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

8.00-8.10 czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku

8.10-8.30 Śniadanie

8.30-9.00 Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i myślenie.

9.00-10.30 zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wych.przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej,muzycznej, ruchowej,poznawczej, językowej, matematycznej).

Działania wspomagające rozwój dziecka- indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. 

10.30-11.00  Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym,obserwacje przyrodnicze,prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola)                                                

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych
i sprzętu sportowego.

Gry i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka .

Gry i zabawy ruchowe
w przypadku złych warunków atmosferycznych.

11.00-11.10 czynności higieniczno-porządkowe przygotowujące do posiłku.

11.10-11.30-Posiłek-zupa.

11.30-13.20-Swobodna zabawa dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym,tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

Działania wspomagające rozwój dziecka- indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

Gry i zabawy ruchowe,badawcze,integracyjne.

Dowolne zabawy:tematyczne,konstrukcyjne,techniczne.

Uczenie się zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku,ogrodzie i poza terenem przedszkola. 

13.20-13.30-Czynności higieniczno-porządkowe oraz przygotowanie do posiłku.

13.30-13.50Obiad

13.50-15.30-Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań,muzyki klasycznej,zabawy teatralne oraz tematyczne.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy,zdolności i zainteresowania.

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali,praca w kąciku przyrody.

Zabawy wg zainteresowań dzieci :manipulacyjne,konstrukcyjne,tematyczne,dydaktyczne,inne w kącikach zainteresowań.

Czynności higieniczno-porządkowe.

Rozchodzenie się dzieci.

Opracowała:Teresa Zyśk,Natalia Burchacka

Grupa 6 latki nauczyciel Mariola Szewczak,nauczyciel Marlena Grunwald

7.00-7.40

Powitanie dzieci, zabawy integrujące grupę, dowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy

z dziećmi

7.40 -7.50

Ćwiczenia poranne, zabawy rytmiczno -ruchowe ze śpiewem – rytuał wspólnego rozpoczynania dnia

7.50 – 8.00

Przygotowanie do posiłku /sprzątanie sali, czynności higieniczne/

8.00 – 8.20

Śniadanie

8.20 – 8.30

Czynności higieniczne

8.30 – 9.30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne  

/ wtorek, czwartek 8.30 – 9.00– religia; środa, piątek 8.30 – 9.00 – j. angielski/

9.30 -10.30

Zajęcia dydaktyczne inspirowane przez nauczycielkę, różnorodne propozycje zajęć

i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci /zajęcia organizowane zgodnie

z podstawą programową i wybranym programem wychowania przedszkolnego/

10.30 -10.45

Przygotowanie do posiłku, porządkowanie sali, czynności higieniczne

10.45 -11.00

Obiad I danie – zupa

11.00 -11.10

Przygotowanie do wyjścia  na świeże powietrze: zabiegi higieniczne, ubieranie się

11.10 -12.00

W zależności od pogody: gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki

/ w razie niesprzyjającej aury – zabawy rytmiczno – ruchowe w sali/

12.00 -12.10

Czynności samoobsługowe w szatni /rozbieranie się i czynności higieniczne w łazience/

12.10 -13.20

Utrwalenie materiału programowego, gry dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy i gry językowe, ruchowe, indywidualna praca z dzieckiem, zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci

13.20 -13.30

Przygotowanie do posiłku – porządkowanie sali, czynności higieniczne

13.30 -14.00

Obiad II danie

14.00 -16.00

Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, słuchanie bajek, zabawy relaksacyjne, podsumowanie dnia, prace porządkowe w sali.

Kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.

Opracowała:Mariola Szewczak

 

Comments are closed.